שנת הפעילות:

 • ספטמבר 2020 ועד יולי 2021 (11 חודשים)
 • החוגים פועלים על בסיס לוח הפעילות השנתי למעט הימים המפורסמים בלוח החופשות ובכלל זה ימי הבחירות.

גבייה, שכר לימוד:

 • שכר הלימוד הינו שנתי  וכולל דמי רישום בסך 35 ₪ לכל חוג (עד 3 חוגים למשפחה) שיגבו עם התשלום הראשון המלא לחוג. שכר הלימוד מבוסס על לוח הפעילות השנתי של החוג כפי שמפורט ביחס לכל חוג.
 • לדוגמא: חוג בעלות של 200 ₪ לחודש. עלות שנתית – 2200 ₪ + 35 ₪=2235 ₪. בתשלום הראשון יגבה 235 ₪ הכולל כאמור את דמי הרישום  (לפני קיזוז חגי תשרי)
 • בעבור חגי תשרי בלבד, יגבה תשלום באופן

יחסי למספר השיעורים.

 • תשלומי חובה נלווים לחוגים מסוימים (ביגוד, ערכות וכו') יגבו באופן אוטומטי בהרשמה לחוג.
 • ידוע לנו כי מחיר החוג/פעילות במועד הרישום נתון לשינוי עפ"י החלטת הנהלת המרכז.
 • ידוע לנו כי במידה ואנו בעלי חוב למרכז בעבור כל פעילות שמפעיל המרכז, לא יתבצע רישום עד להסדרת תשלום החוב בשלמותו.
 • אנו נותנים את הרשאתנו לחייב את חשבוננו בסכומים וההפרשים הנדרשים מידי חודש במועד הקבוע לתשלום ועפ"י מספר התשלומים שנקבע.
 • אנו מתחייבים לעדכן את מזכירות המרכז בכתב בכל הנוגע לשינוי באמצעי התשלום.
 • ידוע לנו כי המרכז רשאי להפסיק פעילות משתתף בעקבות אי עמידה בתשלומים השוטפים ו/או בעקבות התנהגות שאינה הולמת מצד המשתתף ומפריעה למהלך התקין של החוג, בהתראה של שבוע מראש.
 • ידוע לנו כי עבור כל הוראת קבע או שיק חוזר יגבו דמי טיפול בסך 60 ₪.
 • ידוע לנו כי במידה והרישום לפעילות התבצע לאחר תאריך הגבייה הקבוע, יגבה תשלום כפול בחודש העוקב ללא התראה מוקדמת.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות להמשיך את הפעילות באמצעות זום/למידה מרחוק כאשר התשלום לחוג ימשיך כרגיל.

.

נהלים והנחיות לפעילות:

 • שיעור המתבטל עקב היעדרות מורה/מדריך יוחזר.
 • אין החזר שיעורים עקב היעדרות משתתף.
 • לכל משתתף יש זכות להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד, במידה ותתבצע הרשמה השיעור ייחשב כשיעור מהמניין לצורך חישוב התשלום.
 • ידוע לנו כי בפעילויות מסוימות ישנם תשלומים נוספים בגין ביגוד, ציוד וחומרים, ביטוח, בדיקות רפואיות וכיו"ב. ניתן לקבל פירוט אצל הרכזים והמדריכים.
 • פתיחת הפעילות וכן הפעילות השוטפת מותנית במינימום משתתפים.
 • יתכנו שינויים בלוח זמני הפעילות.

נוהל הנחות:

 • הנחות יינתנו עפ"י נוהל ההנחות הרשמי של המרכז ובכלל זה כפל הנחות.

בקשה מיוחדת  להנחה ניתן להגיש על גבי הטופס המיועד לכך בלבד, בצירוף כל המסמכים המתבקשים.

נוהלי הקפאת חוג:

* * אין הקפאות וביטולים רטרואקטיביים


מדיניות לתקופת הקורונה!!

מדריך/ה שנכנס/ה לבידוד - מחויב/ת למצוא מחליף/ה. אם לא הצליח/ה, ת/יחזיר שיעורים, אם לא הצליח/ה, יוחזר כסף למשתתפים.  

משתתף שנכנס לבידוד: מחויב להביא אישור רופא עד שבוע מהכניסה לבידוד.
*עד שבועיים בידוד בשנה- אין החזר כספי לפי מדיניות הביטולים הרגילה.
*יותר משבועיים- יינתן החזר כספי יחסי, על הימים ששהה בבידוד מעל שבועיים.
*בכל מצב אחר, הקפאת חוג תתאפשר פעם אחת בלבד במהלך פעילות החוג ורק במידה והמשתתף יחסיר פעילות מעבר לחודש ימים.  

* חוגים שמפסיקים בשל הוראת הממשלה: יוחזר הסכום היחסי מהרגע שהחוג הופסק, עד חודשיים מהפסקת החוג.
* משתתפים שמחליטים לא לחזור לפעילות שנפתחה בגלל חשש מהידבקות: ניתן לבטל לפי נוהל ביטולים (כלומר כולל דמי ביטול)

נוהל ביטולים:

ביטול קורס/סדנא/חוג בטרם התחלת הפעילות - ניתן לבטל את הרישום בתוך שבועיים מההרשמה, ופחות מ-14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס/סדנא/חוג. במקרה זה יהיו דמי הביטול מוגבלים ל-5% משווי העסקה הכוללת או 100 ₪ לפי הנמוך.

לאחר מועד זה, ועוד לפני שהחל הקורס/סדנא החיוב יהיה 50% מהערך הכולל של הפעילות.  לאחר תחילת הקורס/סדנא לא יינתן החזר כספי.

בקשות לביטול ניתן להעביר עד ה-20 בכל חודש (ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש. הביטול יכנס לתוקף החל מ-1 לחודש העוקב).

בביטול חוג לאחר חודש ממועד ההרשמה לחוג ועד לתאריך 20/4/2021 נחייב בסך 95 ₪.

ביטול שיוגש מ- 21/4/2021 ועד 30/4/2021, יחוייב בתשלום עבור חודשים 5+6/2021.

חוג שיבוטל מ-1/5/2021 יחויב בתשלום יתרת החודשים עד לסוף 7/2021 או לחילופין עד לסיום החוג.(ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש המשולם).

אין ביטול אוטומטי או רטרואקטיבי.

ביטול יעשה אך ורק מאחת מהדרכים הבאות:

באמצעות מייל: mazkirut@mam.matnasim.co.il

או באמצעות מילוי טופס ייעודי של ביטול חוג/קורס במזכירות המרכז.