Browser not supported
מספר תשלומים
מספר תשלומים (חובה) שדה חובה

בחתימה על הטופס אני מאשר כי:

אני מאשר/ת שבני/בתי ישתתפו בקבוצה "סדנה למיומנויות חברתיות" בפסיעות            

אני מאשר/ת תשלום של 715 ₪ בעבור קבוצת "סדנה למיומנויות חברתיות"            

אני מבין/ה כי לא אקבל החזר עבור מפגש שבתי לא תגיע אליו                                          

התמונות שישלחו לקבוצת ההורים במסגרת הסדנה הינן לשימוש אישי בלבד ואין להפיצן  

אני מבין/ה כי לא אקבל החזר כספי במידה שבני/בתי יפרשו מהקבוצה לפני סיום מפגשי הסדנה  

אני מתחייב/ת להשתתף בפגישת אינטייק עם המטפלת, כדי לשתף על מצבו של בני/בתי