1. צילום ת.ז. של האם + הספח, בו רשומים כל ילדיכם, כולל הילד/ה הנרשמ/ת (אם הילד/ה הנרשמ/ת אינו מופיע בתעודת הזהות, יש להוסיף צילום תעודת לידה). 
  2. עובדים שכירים: צילום תלוש שכר של אחד מהחודשים נובמבר - דצמבר 2018 עד ינואר 2019 מלא של שני בני הזוג תואמים (הכולל מס' שעות עבודה או טופס אישור מעסיק - שכירים* על מס' שעות עבודה). 
  3. הורים עצמאיים: צילום שומה אחרונה + טופס תצהיר הורה עצמאי*. 
  4. אם הנמצאת בחופשת לידה: צילום תלוש של חודש עבודה מלא לפני היציאה לחופשת הלידה + אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה שכולל צפי לגבי היקף שעות עבודה שבועיות ומשכורת. 
  5. הורים לומדים: טופס תצהיר הורה לומד* + אישורים ממוסד הלימודים כמפורט בטופס תצהיר הורה לומד. 
  6. משפחה חד הורית: טופס תצהיר הורים יחידים* . 
  7. הורה מובטל שזכאי לדמי אבטלה: צילום אישור על הכנסה מדמי אבטלה מביטוח לאומי + אישור על תקופת הזכאות לאבטלה 

* את הטפסים המסומנים בכוכבית ניתן לקבל במתנ"ס, או להוריד מאתר משרד העבודה והרווחה.