סמל המרכז הקהילתי

 • רדיו
 • טלפון
 • YouTube
 • instagram
 • פייסבוק
 • ����������

  שנת הפעילות:

  • ספטמבר 2018 ועד יולי 2019 (11 חודשים)
  • החוגים פועלים במשך כל ימות השבוע למעט הימים המפורסמים בלוח החופשות המדויק.
  • שכר הלימוד מבוסס על לוח הפעילות השנתי.
  • בעבור חגי תשרי בלבד, יגבה תשלום באופן

  יחסי למספר השיעורים.

  • הנחת רישום מוקדם לנרשמים עד 6/9/18

  באתר האינטרנט בלבד למרבית החוגים      

  (עפ"י המצוין בחוברת החוגים תשע"ט)

  גבייה, שכר לימוד:

  • שכר הלימוד הינו שנתי  וכולל דמי רישום שיגבו עם התשלום הראשון המלא לחוג ומבוסס על לוח הפעילות השנתי של החוג כפי המפורט ביחס לכל חוג.
  • ידוע לנו כי מחיר החוג/פעילות במועד הרישום נתון לשינוי עפ"י החלטת הנהלת המתנ"ס.
  • ידוע לנו כי במידה ואנו בעלי חוב למתנ"ס בעבור כל פעילות שמפעיל המרכז, לא יתבצע רישום עד להסדרת תשלום החוב בשלמותו.
  • אנו נותנים את הרשאתנו לחייב את חשבוננו בסכומים וההפרשים הנדרשים מידי חודש במועד הקבוע לתשלום ועפ"י מספר התשלומים שנקבע.
  • אנו מתחייבים לעדכן את מזכירות המתנ"ס בכתב בכל הנוגע לשינוי באמצעי התשלום.
  • ידוע לנו כי המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות משתתף בעקבות אי עמידה בתשלומים השוטפים ו/או בעקבות התנהגות שאינה הולמת מצד המשתתף ומפריעה למהלך התקין של החוג, בהתראה של שבוע מראש.
  • ידוע לנו כי עבור כל הוראת קבע או שיק חוזר יגבו דמי טיפול בסך 60 ₪.
  • ידוע לנו כי במידה והרישום לפעילות התבצע לאחר תאריך הגבייה הקבוע, יגבה בחודש העוקב תשלום כפול.

  נוהל הנחות:

  • הנחות יינתנו עפ"י נוהל ההנחות הרשמי של המתנ"ס.
  • אין כפל הנחות.
  בקשות מיוחדות להנחות ניתן להגיש על גבי הטופס המיועד לכך בלבד, בצירוף כל המסמכים מתבקשים.

  נהלים והנחיות לפעילות:

  • שיעור המתבטל עקב היעדרות מורה/מדריך יוחזר.
  • אין החזר שיעורים עקב היעדרות משתתף.
  • לכל משתתף יש זכות להשתתף בשיעור ניסיון אחד בלבד, במידה ותתבצע הרשמה השיעור ייחשב כשיעור מהמניין לצורך חישוב התשלום.
  • ידוע לנו כי בפעילויות מסוימות ישנן עלויות נלוות (ביגוד, ציוד וחומרים, ביטוח, בדיקות רפואיות וכיו"ב).
  • פתיחת הפעילות וכן הפעילות השוטפת מותנים במינימום משתתפים.
  • יתכנו שינויים בלוח זמני הפעילות.

   

  נוהל ביטולים:

  ביטול הרישום בטרם התחלת החוג, או לחילופין בחודש הראשון של פעילות המשתתף/ת בחוג לא יחויב בדמי ביטול.

  ביטול חוג לאחר חודש ממועד ההרשמה לחוג ועד לתאריך 20/4/2019 נחייב בסך 95 ₪.

  בקשות לביטול ניתן להעביר עד ה-20 בכל חודש (ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש. הביטול יכנס לתוקף החל מ-1 לחודש העוקב).

  לאחר 21/4/2019 חוג שיבוטל יחויב בתשלום החודש הבא ובעבור החודש שאחריו. (ניתן להשתתף בחוג המבוטל עד לסוף החודש המשולם).

  ביטול יעשה אך ורק מאחת מהדרכים הבאות:

  באמצעות משלוח טופס ביטול חוג/קורס הרשמי של המתנ"ס בפקס מספר: 02-5353673 / 02-5900680 (יש לאשר את קבלת הודעת הביטול)

  או

  באמצעות מייל: mazkirut@mam.matnasim.co.il

  או

  באמצעות מילוי טופס ביטול חוג/קורס הרשמי במזכירות המתנ"ס.

  התייחסות לקורסים:

  ביטול קורס/סדנא בטרם התחלת הקורס –ניתן לבטל את הרישום בתוך שבועיים מההרשמה, ופחות מ-14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס/סדנא. במקרה זה יהיו דמי הביטול מוגבלים ל 5% משווי העסקה הכוללת או 100 ₪ לפי הנמוך.

  לאחר מכן נחייב בסך של 50% מעלות הקורס/סדנא.

  אין ביטול אוטומטי או רטרואקטיבי.

   

  הסכם רישום צהרון גנים תשע"ט

  בין הורים לבין מרכז קהילתי (מתנ"ס) מעלה אדומים בתכנית צהרון גנים

  הואיל:  והמתנ"ס מקיים מסגרת חינוכית וטיפולית לילדים בגילאי 3-6 שנים

   

  הואיל:  וההורים מעוניינים לצרף את הילד/ה לתכנית המשך.

  על כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1.    המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו ויש לקראו כאחד עם החוזה.

   

  1.    מיקום ומועדי פעילות:

  א.      הצהרון יופעל במבנה גן ילדים. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/18 ועד ליום 30/6/19. 

  ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך. 

  ב.      הצהרון יופעל בכל הימים בהם יפעלו גני הילדים, בימים א'-ה' בלבד! עד לשעה 16:45.

  ג.           בערבי חג הצהרון בגן לא יופעל. תשלום שכר הלימוד השנתי אינו כולל ימים אילו.

  ד.      בימים בהם תתקיים מסיבה בגן הצהרון יתקיים בגן אחר.

  ה.     המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון, בשל נסיבות חריגות.

  ו.                 בחלק מהחופשות, הצהרון יפעל במתכונת של קייטנה בין השעות 8:00-16:00. פירוט הימים יימסר בתחילת השנה.

   

  1. תעריפים:

                       א.         נקבעים עפ"י העלות להפעלת המסגרת.

                       ב.         התראה על התייקרות שכר הלימוד תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.

                        ג.          העלות השנתית הכוללת הינה סך של 8,415 ₪ שתחולק ל – 9 תשלומים שווים בסך 935 ₪ לחודש 

  וסך 1,065 ₪ עבור החודש הראשון (935 ₪ + 130 דמי רישום).

                       ד.         משפחה חד הורית ו/או משפחה בה רשומים שני ילדים ומעלה לצהרוני גנים זכאית ל-10% הנחה מהמתנ"ס עד לקבלת דרגה ממשרד הכלכלה. בעת קבלת דרגה ממשרד הכלכלה, סכום ההנחה שניתנה ע"י המתנ"ס יקוזז מההחזר של משרד הכלכלה להורה (אין כפל הנחות).

   

  1. התחייבות המתנ"ס:
  • המתנ"ס מתחייב לפתוח צהרון בגן חובה בו יירשמו (בזמן הרישום) 15 ילדים לפחותובגן טרום חובה בו ירשמו לפחות 16 ילדים.
  • המתנ"ס מתחייב לפתוח צהרון בגן בודד במתחם, בו ירשמו(בזמן הרישום) 20 ילדים לפחות.
  • המתנ"ס מתחייב כי בצהרון עד 15 ילדים תעבוד מדריכה אחת, עד 26 ילדים – 2 מדריכות. (בתנאים מסוימים ישהו בגן מספר ילדים שונה מהכתוב  לעיל, על בסיס שיקול דעת מקצועי של הרכזות).
  • המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו, אשר תכשיר את העובדות, תפקח על עבודתן במסגרת הצהרונים ותדריך אותן מבחינה מקצועית באופן שוטף. כמו כן תקיים הרכזת קשר שוטף עם הורים לפי הצורך.
  • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים על פי שיקולי המערכת :

                                א.            בהרכב צוותי הצהרונים.

                                ב.                        בהרכב הקבוצה.

  • המתנ"ס מתחייב לספק לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה וארוחת ארבע.

   

  • המתנ"ס מתחייב לדאוג לפעילות מעשירה במסגרת הצהרון.
  • המתנ"ס מתחייב לרכוש חומרי יצירה לפעילות שוטפת של הילדים במסגרת.
  • המתנ"ס מתחייב להציג לפירעון את הוראת הקבע עבור שכר הלימוד רק החל מחודש ספטמבר.
  • המתנ"ס מתחייב להפסיק להפעיל את הוראת הקבע לאחר ה-30/6/19, עם תום שנת הלימודים.
  • המתנ"ס מתחייב לספק מזרונים בגני טרום חובה בהתאם לבקשת ההורים.
  • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להכניס אנשי מקצוע של היחידה להתפתחות הילד "פסיעות" לתצפית בצהרונים. במידה ויעלה ע"פ שיקול דעת מנהל "פסיעות" כי דרושה התערבות פדגוגית, ההורה מתחייב לשתף פעולה עם החלטות צוות "פסיעות".               

   

  התחייבות ההורים:

         א.      העלות השנתית הכוללת הינה סך של 8,415 ₪ שתחולק ל – 9 תשלומים שווים בסך של 935 ₪ לחודש וסך של 1,065 ₪ עבור החודש הראשון (935 ₪ + 130 דמי רישום). סך 130 ₪ כדמי רישום ייגבו באופן מיידי (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום), סך 300 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2018 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2019 ). בחודש ספטמבר ייגבה סך 635 ₪ ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב. במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד (1,065 ₪). 

         ב.      ההורים מפקידים בידי המתנ"ס הוראת קבע או פרטי כ.אשראי אשר באמצעותם יבוצעו התשלומים לצהרון. ההורים מסמיכים בזאת את המתנ"ס לעדכן את הוראת הקבע בהתאם לשינויים שיחולו בשכ"ל.

         ג.       ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס לתוקף ב- 1 של החודש הבא.

         ד.       ההורים מסכימים בזאת, כי אם לא יעמדו בכל התשלומים הנ"ל, יהיה המתנ"ס רשאי שלא לקבל את הילד למסגרת, לאחר מתן התראה של 3 ימים מראש.

        ה.      במידה וידווח להורה על מחלת ילד ע"י מדריכת צהרון, ההורה מתחייב לאסוף את ילדו תוך שעה מקבלת הידיעה.

          ו.        ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס לשלם עקב צורך בטיפול חירום בילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.

  ההורים מסכימים בזאת, כי אם יתעוררו אצל הילד בעיות משמעת חמורות או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה של המסגרת בגינם, בשלב א' – הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב' – המתנ"ס יהיה רשאי להוציא את הילד מהמסגרת, לאחר מתן

  התראה של שבוע. במקרה כזה יוחזרו התשלומים מתאריך הפסקת ההשתתפות ויבוטלו הוראות הקבע לחודשים הבאים לאחר מכן.
  ח. ההורים מתחייבים כי בסוף היום ייאסף ילדם מהגן ע"י אדם מבוגר מעל גיל 18.
  ט. במקרים מיוחדים ניתן לאפשר לאסוף את הילד ע"י אח/ות בני 12 ומעלה. במקרה זה, על ההורים לציין בכתב את מי הם שולחים לאסוף את הילד ולהדגיש בכתב כי הם מעבירים את האחריות למי שמוציא את הילד מהצהרון.
  י. ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:45, אך מתבקשים להגיע עד 16:30 כדי לאפשר שיחה עם המדריכה. בחופשות, הצהרון יפעל עד השעה 16:00.
  יא. במידה וההורים יגיעו לאחר השעה 16:45, מתחייבים ההורים לשאת בהוצאות שייגרמו עקב האיחור. גובה הקנס הוא 20 ₪ עבור כל רבע שעה של איחור או חלק ממנה אשר ייגבה דרך הוראת קבע או כרטיס אשראי. ההורים מודעים לכך שאם לא ישלמו את הקנס שיוטל עליהם, ייחשב הדבר הפרת חוזה ויינקטו הצעדים המופיעים בסעיף ז'.
  יב. ההורים מסכימים בזאת, כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת במשך השנה כולה, יהיה המתנ"ס רשאי להחליט על ביטול המסגרת:
  1. אם יישארו פחות מ- 10 ילדים.
  2. אם יוצרו תנאים אשר אינם מאפשרים המשך הפעלת הצהרון.
  יג. ההורים מסכימים בזאת כי, תעשה השתדלות לשיבוץ בהתאם לבקשת ההורה אך אין המתנ"ס מתחייב לכך.

  בכל מקרה מתחייב המתנ"ס להודיע על הפסקת הפעילות 30 יום מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל הוראות הקבע הנוגעות לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות.

  הסכם תכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" לכיתות א-ב

  בין הורים לבין מרכז קהילתי (מתנ"ס) מעלה אדומים

  בתכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים"

  הואיל:  והמתנ"ס מקיים מסגרת חינוכית לילדים בכיתות א'-ב' בשעות הצהרים.

   

  והואיל: וההורים מעוניינים לצרף את הילד/ה לתוכנית המשך הנ"ל.

   

  על כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו ויש לקראו כאחד עם החוזה.

         מיקום ומועדי פעילות:

  א.   תוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" תופעל בתוך מבנה בית הספר. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/18 ועד ליום 30/6/19.  

  ב.   התוכנית תפעל בימים ב',ג' ו- ה'  – רק בימים בהם יפעל בית הספר.

      

  1. תעריפים:

  א.                  נקבעים לתלמידי כיתות א'-ב' עפ"י תעריפי משרד החינוך ,תוכנית הלימודים "ניצנים" .

  ב.                  התראה על התייקרות שכר הלימוד, תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.

  ג.                    העלות החודשית הינה 350 ₪ .

   

  1. התחייבות המתנ"ס:

  *           המתנ"ס מתחייב לפתוח מסגרת זו בתנאי שיירשמו 21 ילדים לפחות מאותו בית הספר.

  *           קבוצת ילדים תמנה לכל היותר 34 ילדים עם מורה אחת וינתן סיוע לקבוצה לפי הצורך.

  *           המתנ"ס מתחייב למנות מטעמו רכז בית ספרי על פי הנחיות תוכנית "ניצנים".

  *            המתנ"ס מתחייב למנות אחראית מטעמו, אשר תפקח על העבודה. כמו כן תקיים האחראית קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך.

  *           המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים על פי שיקולי המערכת :

  א.    בהרכב צוותי התוכנית .

  ב.    בהרכב הקבוצה (תתכנה קבוצות רב גילאיות).

  *           המתנ"ס מתחייב לספק לילדים ארוחת צהרים בשרית חמה וכשרה בימים שני, שלישי וחמישי.

  *            בימים א' ו-ד' יקבלו המשתתפים בתוכנית הזנה בשעות הצהרים.

  *           המתנ"ס מתחייב לרכוש חומרי יצירה לפעילות שוטפת של הילדים במסגרת.

  *           המתנ"ס מתחייב לקיים חוגים .

  *           המתנ"ס מתחייב להציג לפירעון את הוראת הקבע רק החל מחודש ספטמבר.

  *           המתנ"ס מתחייב להפסיק להפעיל את הוראת הקבע לאחר ה- 30/6/2019, עם תום שנת הלימודים.

  1. התחייבות ההורים:

           א.         ההורים מתחייבים לשלם עבור החודשים ספטמבר 2018 ועד יוני 2019 סך של 350 ₪ לכל חודש.

           ב.         ההורים מפקידים בידי המתנ"ס הוראת קבע או כרטיס אשראי  שבאמצעותם יבוצעוהתשלומים לתוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים".        

            ג.         ההורים מסמיכים בזאת את המתנ"ס לעדכן את הוראת הקבע בהתאם לשינויים שיחולו בשכ"ל.

           ד.         ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס  לתוקף ב- 1 של החודש הבא.

           ה.         ההורים מסכימים בזאת, כי אם לא יעמדו בכל התשלומים הנ"ל, יהיה המתנ"ס רשאי שלא לקבל את הילד למסגרת, לאחר מתן התראה של 3 ימים מראש.

            ו.          במידה וידווח להורה על מחלת ילד ע"י מדריכת צהרון, ההורה מתחייב לאסוף את ילדו תוך שעה מקבלת ההודעה.

            ז.          ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד בריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס לשלם עקב צורך בטיפול חירום בילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.

           ח.         ההורים מסכימים בזאת, כי אם יתעוררו אצל הילד בעיות משמעת חמורות או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה של המסגרת בגינו, המתנ"ס יהיה רשאי  להוציא את הילד מהמסגרת, לאחר מתן התראה של שבוע. במקרה כזה יוחזרו התשלומים מתאריך הפסקת ההשתתפות ויבוטלו הוראות הקבע לחודשים הבאים לאחר מכן.

           ט.         ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:15, אך מתבקשים להגיעעד 16:10 במידה ומעוניינים לשוחח עם המורה.הילדים ישוחררו בשעה 16.15 באופן עצמאי.

            י.          ההורים מסכימים בזאת, כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת במשך השנה כולה, יהיה המתנ"ס רשאי להחליט על ביטול המסגרת:

  1)            אם יישארו  פחות מ-21 ילדים במתחם ביה"ס.

  2)            אם ייווצרו תנאים אשר אינם מאפשרים המשך הפעלת המסגרת.

  בכל מקרה מתחייב המתנ"ס להודיע על הפסקת הפעילות 30 יום מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל הוראות הקבע הנוגעות לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות.

      הסכם תכנית צהרון ניצנים – לכיתות ג'-ד'

  בין הורים לבין מרכז קהילתי (מתנ"ס) מעלה אדומים

  בתכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים"

  הואיל:  והמתנ"ס מקיים מסגרת חינוכית לילדים בכיתות א'-ב' בשעות הצהרים.

   

  והואיל: וההורים מעוניינים לצרף את הילד/ה לתוכנית המשך הנ"ל.

  על כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו ויש לקראו כאחד עם החוזה.

         מיקום ומועדי פעילות:

  א.   תוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" תופעל בתוך מבנה בית הספר. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/18 ועד ליום 30/6/19.  

  ב.   התוכנית תפעל בימים ב',ג' ו- ה'  – רק בימים בהם יפעל בית הספר.

      

  1. תעריפים:

  א.                  העלות החודשית הינה 525 ₪ .

  ב.                  התראה על התייקרות שכר הלימוד, תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.

  1. התחייבות המתנ"ס:

   

  *           המתנ"ס מתחייב לפתוח מסגרת זו בתנאי שיירשמו 21 ילדים לפחות מאותו בית הספר.

  *           קבוצת ילדים תמנה לכל היותר 34 ילדים עם מורה אחת וינתן סיוע לקבוצה לפי הצורך.

  *           המתנ"ס מתחייב למנות מטעמו רכז בית ספרי על פי הנחיות תוכנית "ניצנים".

  *            המתנ"ס מתחייב למנות אחראית מטעמו, אשר תפקח על העבודה. כמו כן תקיים האחראית קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך.

  *           המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים על פי שיקולי המערכת :

  א.    בהרכב צוותי התוכנית .

  ב.    בהרכב הקבוצה (תתכנה קבוצות רב גילאיות).

  *           המתנ"ס מתחייב לספק לילדים ארוחת צהרים בשרית חמה וכשרה בימים שני, שלישי וחמישי.

  *           המתנ"ס מתחייב לרכוש חומרי יצירה לפעילות שוטפת של הילדים במסגרת.

  *           המתנ"ס מתחייב לקיים חוגים .

  *           המתנ"ס מתחייב להציג לפירעון את הוראת הקבע רק החל מחודש ספטמבר.

  *           המתנ"ס מתחייב להפסיק להפעיל את הוראת הקבע לאחר ה- 30/6/2019, עם תום שנת הלימודים.

  1. התחייבות ההורים:

           א.         ההורים מתחייבים לשלם עבור החודשים ספטמבר 2018 ועד יוני 2019 סך של 525 ₪ לכל חודש.

           ב.         ההורים מפקידים בידי המתנ"ס הוראת קבע או כרטיס אשראי  שבאמצעותם יבוצעוהתשלומים לתוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים".        

            ג.         ההורים מסמיכים בזאת את המתנ"ס לעדכן את הוראת הקבע בהתאם לשינויים שיחולו בשכ"ל.

           ד.         ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס  לתוקף ב- 1 של החודש הבא.

           ה.         ההורים מסכימים בזאת, כי אם לא יעמדו בכל התשלומים הנ"ל, יהיה המתנ"ס רשאי שלא לקבל את הילד למסגרת, לאחר מתן התראה של 3 ימים מראש.

            ו.          במידה וידווח להורה על מחלת ילד ע"י מדריכת צהרון, ההורה מתחייב לאסוף את ילדו תוך שעה מקבלת ההודעה.

            ז.          ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד בריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס לשלם עקב צורך בטיפול חירום בילד ישולמו במלואן על ידי ההורים.

           ח.         ההורים מסכימים בזאת, כי אם יתעוררו אצל הילד בעיות משמעת חמורות או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה של המסגרת בגינו, המתנ"ס יהיה רשאי  להוציא את הילד מהמסגרת, לאחר מתן התראה של שבוע. במקרה כזה יוחזרו התשלומים מתאריך הפסקת ההשתתפות ויבוטלו הוראות הקבע לחודשים הבאים לאחר מכן.

           ט.         ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:15, אך מתבקשים להגיעעד 16:10 במידה ומעוניינים לשוחח עם המורה.הילדים ישוחררו בשעה 16.15 באופן עצמאי.

            י.          ההורים מסכימים בזאת, כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת במשך השנה כולה, יהיה המתנ"ס רשאי להחליט על ביטול המסגרת:

  1)            אם יישארו  פחות מ-21 ילדים במתחם ביה"ס.

  2)            אם ייווצרו תנאים אשר אינם מאפשרים המשך הפעלת המסגרת.

  בכל מקרה מתחייב המתנ"ס להודיע על הפסקת הפעילות 30 יום מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל הוראות הקבע הנוגעות לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות.

   

  מתנסנט | חוגים