על כל הורה לחתום על האישור בנפרד
טופס זה מהווה אישור שבנך/ בתך יעברו טיפול רגשי ו/או פסיכולגי ע"י צוות "פסיעות"

 

Browser not supported