נוהל חלוקת מלגות לספורטאים תחרותיים 2021 

א. כללי:
1.עיריית מעלה אדומים החליטה להקציב מלגות לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידם להשתתף בתחרויות ספורט הישגי ברמה הארצית והבינלאומית.
2.המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי מעלה אדומים על בסיס הישגים בענפי ספורט בהתאם לקביעת הוועדה המיוחדת לעניין.
3.הדיון בבקשת מלגה יערך בפני "ועדת מלגות לספורטאים מצטיינים" אשר תמיין את הבקשות, תבחן את עמידתן בקריטריונים המפורטים מטה ותמליץ בפני המועצה המקומית על הזכאים למלגות וגובה המלגות.
4.הרכב הוועדה: (1) סגן ומ"מ ראש העיר (2) מחזיק תיק הספורט (3) מנכ"ל המרכז הקהילתי (4) סמנכ"ל המרכז הקהילתי (5) מנהל מחלקת הספורט ברשות (6) רכז הספורט ברשות.
5.בהיעדרם של שלושה חברים או יותר הוועדה לא תוכל לקיים דיון. 
6.המבקש הגיש עד למועד הקובע לדיון בוועדה, בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי מצטיין" בצירוף כל האישורים הנדרשים. 
7.הבקשות יוגשו בין 15.12.21-21.12.21 לא יאוחר משעה 00:00

ב. הקריטריונים לקבלת מלגה
זכאי להגיש בקשה למלגת ספורטאי: 
1.תושב העיר מעלה אדומים.
2.לא רשומים לחובת המבקש חובות ארנונה ומים למועצה ו/או למרכז הקהילתי מעלה אדומים ו/או לאגודה.
3.עבור זכייה בנקודה, המבקש השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה: 
א.השתתפות באליפות ישראל לבוגרים/ לבוגרות המוכרת ע"י איגוד ספורט מוכר ע"י משרד התרבות והספורט וייצג/ה אגודה מקומית, בענפים אישיים.
ב.השתתפות בגביע האיגוד/המדינה לבוגרים/ לבוגרות המוכר ע"י איגוד ספורט מוכר ע"י משרד התרבות והספורט וייצג/ה אגודה מקומית, בענפים יחידני/אישי.
ג.השתתפות בתחרות מבחן לבוגרים/ לבוגרות המוכר ע"י איגוד ספורט מוכר ע"י משרד התרבות והספורט וייצג/ה אגודה מקומית, בענפים יחידני/אישי.
ד. זכייה במקום ראשון, שני, שלישי באליפות ישראל/ בגביע האיגוד/המדינה/ תחרויות מבחן בקטגוריות שאינן כוללות את קטגוריית בוגרים (קטגוריית הגיל תיקבע על פי הגדרת האיגוד/ההתאחדות באותו ענף) וייצג/ה אגודה מקומית.
ה.תושב/ת העיר עד גיל 18 שהיווה "סוכן לשינוי חברתי": שהתנהלותו החברתית הייתה למופת והיווה מודל של ספורטאי לחבריו, קידם ערבות הדדית בסביבתו וחיבר בין זולתו, לשיקול דעת הוועדה עד שני זוכים בקטגוריה זו.
4.עבור זכייה בשתי נקודות, המבקש השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה: 
א.השתתפות בשלוש הופעות או יותר במסגרת שתי הליגות הבכירות בכדורגל / בכדורסל גברים.
ב.השתתפות בשלוש הופעות או יותר במסגרת הליגה הבכירה בכדורגל / בכדורסל נשים.
ג.זכייה במקום ראשון/שני/שלישי באליפות ישראל לבוגרים באחד מהענפים המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
ד.השתתפות בתחרות בינלאומית  המוכרת ע"י איגוד ספורט בינלאומי וע"י הוועד האולימפי הבינלאומי, המהווה קריטריון למשחקים האולימפיים. 
ה.ספורטאי שרשם 30 הופעות רשמיות מטעם אגודה מקומית באחד מאיגודי הספורט, בין השנים 2010-2021 וסיים בהצלחה במהלך שנת 2021 קורס מדריכים או מאמנים,  וקיבל תעודת הסמכה המוכרת ע"י מנהל הספורט.

ג. שיטת חלוקת המלגות: 
1. נקודה = 600 ₪
2. 2 נקודות = 1200 ₪ 

ד. סייגים ומגבלות
1.המלגה לא תעלה על 1200 ₪. 
2.לא יהיה כפל מלגות לאותו ספורטאי.
3.פניות למלגות בדיעבד על תחרויות והישגים שהיו לפני שנת 2021 לא תתקבלנה.

ה .אופן הגשת בקשה למלגה:
1.טופס בקשה למלגה  נמצא בהמשך מסמך זה ולמלא אותו בצורה מקוונת או להוריד אותו כקובץ, וכמו כן ניתן לקבלו במשרדי אגף הספורט מעלה אדומים, דרך הגיא 5 מעלה אדומים. או באמצעות הטלפונים והמייל הבא: 02-5357484 |  054-8998586 | [email protected] 
2. יש למסור את טופס הבקשה למלגה לרבות כל האישורים הנדרשים באופן אישי לאגף הספורט העירוני. 

ו. הערות:
1.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוועדה תהא רשאית, לאשר מלגות בגובה של 5,000 ₪ על בסיס הישג ספורטיבי יוצא דופן ו/או להעניק "אות מופת בספורט" לספורטאי יחיד ו/או קבוצה על הישג ספורטיבי יוצא דופן.
2.תקציב  המלגות לספורטאים  מצטיינים  יתעדכן  מדי שנה עם אישור  תקציב העירייה

 


במקרה של קטין יש לצרף ת.ז של אחד ההורים
במקרה של קטין יש לצרף ת.ז של אחד ההורים
Browser not supported
Browser not supported